Banner

Banner 1

Abraham Crijnssen Award

Regels voor het 'Abraham Crijnssen'-award

 

De voormalige mijnenveger Hr.Ms. Abraham Crijnssen welke ligt bij het Marine museum in Den Helder, kan met recht een bijzonder schip genoemd worden. Zij maakte onderdeel uit van een flottielje van vier mijnenvergers welke ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gestationeed was in Surabaya in het voormalig Nederlands Indie (nu Indonesie). Toen de Japanse strijdkrachten in 1941 de Indonesische eilanden begonnen binnen te vallen, kregen alle Nederlandse marineschepen begin 1942 het bevel zich terug te trekken naar Australië. Terwijl haar drie zusterschepen tot zinken werden gebracht of vernietigd, vluchtte Abraham Crijnssen via het oosten naar Australië, vermomd met boomtakken en grote bladeren en 'hugging' de eilanden zodat ze er zelf uit zou zien als een drijvend eiland.

Het schip kwam in maart 1942 aan in Geralton, West-Australië en werd in dienst genomen bij de Royal Australian Navy; in 1943 werd het schip weer in gebruik genomen door Nederland. In 1951 keerde ze terug naar Nederland waar ze in dienst bleef tot 1961!

Het Abraham Crijnssen award kan behaald worden door QSO's met radio-amateurs welke lid zijn van de Marine Radio Amateur Club, MARAC.

Het award wordt enkel uitgegeven in digitale versie, uiteraard voorzien van datum, nummer en handtekening van de awardmanager!

 Het aantal punten te behalen voor het award is voor DX-stations, Europesche stations en voor Nederlandse station hetzelfde, te weten 8 punten.

Te behalen punten voor het award gaat als volgt;

 

-        QSO met PA37AC telt voor 4 punten (Abraham Crijnssen special call)

-        QSO met PI4MRC telt voor 2 punten

-        QSO met MARAC leden tellen voor 1 punt

 

Een QSO met de Special Call van de Abraham Crijnssen is verplicht! De komende jaren zal de special call jaarlijks wisselen.

 

Stations wisselen hun MA nummer uit ( PA37AC MA500 / PI4MRC MA100 / PA0ABC MAxxx).

Aanvragende stations vermelden bij hun aanvraag het aantal QSO's/punten plus Call/dag/tijd/freq/mode.

 

Aanvragen, voorzien van Excel QSO overzicht, inzenden naar:

Willem van Essen PA3CNI

Hogeweg 21

7315CE Apeldoorn

 

 

 

Rules for the 'Abraham Crijnssen' award

 The former minesweeper Hnlms Abraham Crijnssen, which is located at the Naval Museum in Den Helder, can rightly be called a special ship. She was part of a flotilla of four minesweepers which were stationed in Surabaya in the former Dutch East Indies (now Indonesia) during the Second World War.

When the Japanese forces started invading the Indonesian Islands in 1941 all Dutch naval ships were ordered in early 1942 to withdraw to Australia. While her three sister ships were scuttled or destroyed Abraham Crijnssen fled towards the east to Australia, disguised with tree branches and large leaves and hugging the islands looking like an island itself.

The ship arrived in Geralton, West Australia in March 1942 and was commissioned to the Royal Australian Navy, from which she was recommissioned in 1943 to the Dutch Navy. In 1951 she returned to the Netherlands where she remained in service until 1961 when she was decommissioned!

 The Abraham Crijnssen award can be obtained through QSO's with amateur radio stations who are members of the MARAC.

The award is only issued in digital version, of course with date, number and signature of the award manager!

 

The number of points to be obtained for the award is the same for DX stations, European stations and for Dutch stations, ie 8 points.

Points to be earned for the award are as follows;

 

QSO with PA37AC counts as 4 points (Abraham Crijnssen special call)

QSO with PI4MRC counts as 2 points

QSO with MARAC members count as 1 point

 A QSO with the Special Call for the Abraham Crijnssen is mandatory! For the coming years the special call will change yearly.

 Stations exchange their MA number ( PA37AC MA500 / PI4MRC MA100 / PA0ABC MAxxx).

Requesting stations state the number of QSOs/points plus Call/day/time/freq/mode in their request.

 

Send applications, with QSO overview in Excel, to:

Willem van Essen PA3CNI

Hogeweg 21

7315CE Apeldoorn

The Netherlands