Banner

Banner 1

Wapen Koopvaardij          HUISHOUDELIJK REGLEMENT        Nieuw Logo

 

Artikel 1. LIDMAATSCHAP

 1. Aanvragen Van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het dagelijks bestuur van de vereniging.
 2. Met het aanvragen van het lidmaatschap geeft de aanvrager te kennen dat hij/zij bereid is zich te voegen naar de statuten en reglementen van de vereniging.
 3. Lid is degene aan wie door het bestuur een lidnummer is toegekend nadat hij/zij de eerste contributie verplichting heeft voldaan.
 4. Nieuwe leden worden met hun lidnummer vermeld in het periodiek van de vereniging.
 5. Bewijzen van lidmaatschap worden niet verstrekt.

Artikel 2. CONTRIBUTIE

 1. De algemene vergadering stelt jaarlijks, tegelijk met het vaststellen van de begroting, de contributie voor het volgende verenigingsjaar vast.
 2. De contributie is voor alle betalende leden gelijk.
 3. Zij die in de loop van het verenigingsjaar, doch vóór 1 April lid worden, zijn de hele contributie verschuldigd.
 4. Zij die na 1 April, doch voor 1 Juni lid worden, hoeven over het lopend jaar geen contributie te betalen. Hun lidmaatschap gaat in na het betalen van de contributie voor het volgende verenigingsjaar.
 5. De contributie dient in zijn geheel, niet in gedeelten, te worden voldaan voor overschrijving op de MARAC-bankrekening van de vereniging.
 6. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar bestaat geen recht op restitutie van contributie.

Artikel 3. OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR DE VERENIGING

Enige gevallen waarin het bestuur namens de vereniging het lidmaatschap kan opzeggen, zijn de volgende:

 1. Niet, niet tijdig, niet in zijn geheel, of niet op de aangegeven rekening betalen van de contributie
 2. Intrekken van de zendmachtiging door het AT (Agentschap Telecom)
 3. Radiopiraterij, uitzendingen zonder machtiging of in strijd met de machtigingsvoorwaarden.
 4. Herhaalde slechte radiodiscipline in de rondes van de vereniging.
 5. Onbevoegd vertegenwoordigen van de vereniging, in het bijzonder het aangaan van een verbintenis namens de vereniging zonder dat het bestuur daartoe heeft besloten.

Artikel 4. BESLUITVORMING

 1. Elk besluit van een meerhoofdig orgaan dient tot stand te komen als vrucht van onderling overleg van alle leden van dat orgaan, die, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan dat overleg wensen deel te nemen.
 2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat de vergadering een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het besluit voor zover niet werd gestemd over een schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt op verzoek van één stemgerechtigde aanwezige hoofdelijk (her)stemming plaats.
 3. De voorzitter is bevoegd een spreker wegens wangedrag het woord te ontnemen en hem het recht te ontzeggen de vergadering verder bij te wonen.
 4. Stemming over zaken en, bij enkelvoudige kandidatuur, over personen, geschied bij handopsteken. Stemming over personen in geval van meervoudige kandidatuur geschiedt schriftelijk bij gesloten, ongetekende briefjes.
 5. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter van de vereniging.

Artikel 5. ALGEMENE VERGADERING

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op een nader te bepalen plaats.
 2. Voorstellen van leden en aanvullende agendapunten dienen het secretariaat van de vereniging tenminste één week voor de vergaderdatum te bereiken. Indien het bestuur een voorstel te laat heeft ontvangen om het op de agenda te kunnen zetten, is de algemene vergadering bevoegd het voorstel of het agendapunt al dan niet bij de beraadslaging te betrekken.
 3. Het bestuur is niet gehouden uitvoering te geven aan door de algemene vergadering aangenomen moties (dat zijn voorstellen die uit de vergadering voortkomen tot het doen van een uitspraak over een zaak die niet op de agenda staat).
 4. Indien het bestuur van oordeel is dat de agenda zich daartoe leent, kan in de oproep van de vereniging worden vermeld dat de leden van de vereniging een introducé mogen meebrengen.
 5. De aanwezige leden dienen de presentielijst te tekenen.
 6. Het bestuur kan van de leden legitimatie verlangen.
 7. Ten behoeve van doelmatige stemopneming kan het bestuur de stemgerechtigde leden in de zaal afzonderlijk groeperen.
 8. Zowel gewone als buitengewone leden zijn bevoegd ter algemene vergadering het woord te voeren.
 9. De algemene vergadering is gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Zelfs een unaniem besluit van de vergadering kan de bepalingen neergelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement niet ter zijde stellen.
 10. Het bestuur publiceert tenminste de ter vergadering genomen besluiten in verkorte vorm in het periodiek van de vereniging.
 11. Indien volledige notulen van een algemene vergadering in het periodiek worden opgenomen, hebben de ter vergadering aanwezige leden twee maanden de tijd voor het schriftelijk maken van op- of aanmerkingen op de notulen. Indien het bestuur geen op- of aanmerkingen over de aldus bekendgemaakte notulen ontvangt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd door het verstrijken van de termijn van twee maanden.

Artikel 6. BESTUUR

 1. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen tot het moment van stemming door en uit de gewone leden van de vereniging worden gesteld. Hij/zij die de kandidatuur niet aanvaardt, is niet verkiesbaar.
 2. Het bestuur vervult zijn taak in overeenstemming met de statuten.
 3. Het dagelijks bestuur organiseert de rondes en de netcontrole binnen de vereniging alsmede de activiteiten die niet aan een commissie of functioneel orgaan zijn opgedragen.
 4. De voorzitter is belast met de leiding van het dagelijks bestuur, het bestuur en de algemene vergadering.
 5. Tot de taak van de secretaris behoort het schriftelijk vastleggen van besluiten genomen in het dagelijks bestuur en van de besluiten van het bestuur en van de algemene vergadering. De secretaris houdt een rooster van aftreden van de bestuursleden bij.
 6. Uitgaande correspondentie aan overheidsinstellingen en brieven aan leden betreffende schorsing, opzeggen van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
 7. De penningmeester stelt de begroting voor het volgende verenigingsjaar op.
 8. Het bestuur zendt het financiële jaarverslag vóór 1 Augustus van het volgende verenigingsjaar aan de kascontrole commissie.
 9. Goedkeuring zonder voorbehoud van het financiële jaarverslag dechargeert het bestuur en de individuele bestuurders.
 10. De penningmeester vernietigt de financiële documenten van de vereniging na een tijdsverloop van tien jaar.

Artikel 7. KASCONTROLECOMMISSIE

 1. De kascontrolecommissie vervult zijn taak in overeenstemming met de statuten.
 2. De kascontrolecommissie is in functie gedurende het gehele verenigingsjaar.
 3. De kascontrolecommissie kan in de loop van het verenigingsjaar bij wijze van steekproef controles op het beheer van de financiën en de goederen van de vereniging uitvoeren. Na een dergelijke controle rapporteert de kascontrolecommissie haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur.
 4. De kascontrolecommissie brengt jaarlijks op de algemene vergadering rapport uit aan de algemene vergadering over het financiële jaarverslag betreffende het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 8. ARBITRAGECOMMISSIE

 1. De arbitragecommissie vervult zijn taak in overeenstemming met de statuten.
 2. Correspondentie aan en van de arbitragecommissie wordt aangetekend verstuurd.
 3. De arbitragecommissie komt in actie naar aanleiding van een beroep ingesteld tegen een besluit door een orgaan van de vereniging, zoals ontslag van een bestuurder, opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap, het besluit een lid van een commissie uit zijn functie te ontheffen.
 4. Voor de arbitrage gelden de volgende regels:
 5. Klager/klaagster wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar klacht mondeling toe te lichten
 6. Verweerder wordt in de gelegenheid gesteld zijn besluit toe te lichten
 7. Klager/klaagster krijgt gelegenheid tot repliek
 8. Verweerder krijgt gelegenheid tot dupliek
 9. De arbitragecommissie beslist binnen drie maanden en deelt zijn met redenen omklede beslissing schriftelijk mede aan klager/klaagster en verweerder
 10. In de loop van de procedure kan de klager/klaagster zijn/haar klacht intrekken als hij/zij dat wil
 11. De arbitragecommissie kan inlichtingen inwinnen bij personen die bij de klachtsituatie zijn betrokken, en kennisnemen van documenten die betrekking hebben op de klachtsituatie
 12. De beslissing van de arbitragecommissie wordt door alle leden van de commissie ondertekend. Als de minderheid weigert te tekenen zullen de andere leden daarvan melding maken en de beslissing zal dezelfde kracht hebben alsof deze door allen was getekend.
 13. De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend
 14. Met het mededelen van de beslissing aan de klager/klaagster en verweerder is de taak van de arbitragecommissie voltooid.

Artikel 9. REDACTIECOMMISSIE

P.M.

Artikel 10. AWARDCOMMISSIE/AWARDMANAGER

 1. De award manager houdt een eigen boekhouding bij van:
 2. Het aantal aanwezige certificaten
 3. De ontvangen bijdragen (kosten van het award)
 4. Naam, roepnaam, adres van de award verkrijgende
 5. Portokosten
 6. Overige uitgaven

2.    Zodra hij/zij meer dan €150,- in kas heeft, maakt hij €100,- over aan de penningmeester

 3.    Op 1 September, 1 December, 1 Maart en 1 Juni zendt hij/zij een afschrift van zijn boekhouding aan de penningmeester.

Artikel 11. ACTIVITEITEN COORDINATOR

 1. De activiteiten coördinator is in beginsel belast met het coördineren van de hierna genoemde MARAC-activiteiten en activiteiten van het verenigingsstation:
 2. De MARAC-activiteitendagen
 3. De inzet van het verenigingsstation
 4. MARAC-rondes en netten
 5. Velddagen
 6. DX-activiteiten/groepen c.q. het opzetten hiervan
 7. Teneinde een goede coördinatie van activiteiten te bewerkstelligen zal er wederzijds een nauw contact zijn tussen de activiteiten coördinator en het MARAC-bestuur. Het bestuur zal de activiteiten coördinator betrekken bij nieuw op te zetten activiteiten en de activiteiten coördinator zal in deze betrokken worden bij de besluitvorming. De activiteiten coördinator zal ook zelf nieuwe activiteiten aan het bestuur kunnen voorleggen.
 8. De activiteiten coördinator is direct verantwoordelijk voor

a)    Het tijdig doen bekend stellen en publiceren in de daarvoor geëigende organen van regelingen aangaande de activiteitendagen (e.e.a. in samenspraak met de beheerders van PI5KOM en PI5DD)*

b)   Een juiste voortgang van de diverse MARAC-rondes en netten en een continuïteit v.w.b. voldoende ronde leiders

c)    Het tijdig bekend stellen van zomerstops, wijzigingen van rondetijden en frequenties en overige bijzonderheden t.a.v. de diverse rondes en netten

4.    De activiteiten coördinator is gerechtigd naar eigen goeddunken de diverse ronde leiders in vergadering bijeen te roepen teneinde de rond voortgang dan wel andere bijzonderheden t.a.v. MARAC-rondes in vergadering te bespreken. Dit in vergadering bijeenkomen zal, behoudens bijzondere gevallen en i.o.m. het bestuur, ten hoogste éénmaal per jaar gebeuren.

*noot: zijn beide stations nog actief!?

Artikel 12. CONTESTMANAGER

 1. De contestmanager is belast met de algehele organisatie c.q. coördinatie van MARAC-contesten e.e.a. in samenspraak met het bestuur.
 2. De contestmanager is belast met
 3. Het samenstellen en bekend geven van de reglementen van MARAC-contesten
 4. Het verwerken van ingezonden contest logs na MARAC-contesten
 5. Het op gepaste wijze bekend stellen van contest uitslagen van MARAC-contesten
 6. Indien nodig heeft hij/zij de zorg voor contest certificaten e.d. en voor de verzending hiervan. Ter verantwoording van gemaakte onkosten zal hij/zij hiervan bij de penningmeester schriftelijk opgave doen.

Artikel 13. FUNCTIONELE ORGANEN

 1. Het bestuur kan functionele organen instellen zoals een contest groep, een vossenjacht groep, een QRP-groep, zelfbouwets, etc.
 2. Functionele organen worden zo mogelijk geleid door een eigen manager of commissie.
 3. Het bestuur kan voor de functionele organen regels goedkeuren.

Artikel 14. VERGOEDING VAN ONKOSTEN, GEMAAKT IN HET BELANG VAN DE VERENIGING

 1. Het bestuur beslist omtrent de vergoeding van onkosten gemaakt in het belang van de vereniging.

Artikel 15. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. In dit huishoudelijk reglement kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
 2. Indien het bestuur wijziging van het huishoudelijk reglement voorstelt zal de tekst van de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de algemene vergadering in het periodiek van de vereniging, of bij afzonderlijk rondschrijven, aan de gewone leden van de vereniging worden bekendgemaakt.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Aldus na wijziging vastgesteld in de algemene vergadering van de Marine Radio Amateur Club te Hilversum op 6 Oktober 1990

                                                               De Voorzitter                                                                                                                  

                                                               De Secretaris